తెలుగు చిత్రాల వెబ్సైట్ కోసం ఇక్కడికి వెళ్ళగలరు - telugu.chitralu.com.
కొన్ని రోజుల్లో ఈ సైట్ ప్రారభం అవుతుంది.

ఇట్లు మీ చిత్రాలు.కం టీం